Phản hồi của một người dân khi nghe An ninh Thái Nguyên đưa tin về Pháp Luân Công

SERVER VIPDOWNLOAD VIDEO
GIỚI THIỆU VỀ PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP
Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện Phật gia thượng thừa, do ông Lý Hồng Chí, Sư phụ của pháp môn sáng lập. Pháp môn lấy [việc] đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo, là chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện. Các bài giảng của Sư phụ Lý được trình bày trong nhiều kinh thư, trong đó có Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân, Đại Viên Mãn Pháp, Tinh tấn Yếu chỉ và Hồng Ngâm. Các tác phẩm này và các tác phẩm khác đã được dịch thành 38 ngôn ngữ, và được xuất bản và lưu truyền trên khắp thế giới.

Pháp Luân Đại Pháp độc đáo ở 8 điểm sau:

1. Tu luyện một Pháp Luân, không luyện đan

2. Khi người không luyện công, Pháp Luân vẫn luyện người

3. Tu luyện chủ ý thức, bản thân đắc Công

4. Vừa tu tính, vừa tu mệnh

5. Bao gồm 5 bộ công pháp, đơn giản dễ học

6. Không mang theo ý niệm, không xuất thiên [sai], Công tăng trưởng nhanh.

7. Luyện công không giảng địa điểm, thời gian, phương vị, cũng không giảng thu công

8. Có Pháp thân của Sư phụ bảo hộ, không sợ ngoại tà xâm nhiễu.

Hễ bắt đầu tu luyện là được đặt vào chỗ khởi điểm rất cao; vì người tu luyện cũng như người tu luyện nhiều năm mà vẫn không tăng trưởng công đã cung cấp một Pháp môn thuận tiện nhất.

Khi tâm tính và công lực của người tu luyện đạt đến một tầng nhất định, thực thi được việc tu thành [thân] thể kim cương bất hoại ngay tại thế gian, đạt đến khai công khai ngộ, toàn bộ thăng hoa lên cao tầng. Người có chí lớn học chính Pháp, đắc chính quả, đề cao tâm tính, vứt bỏ các chấp trước rồi mới viên mãn.

Hãy trân quý – Phật Pháp đang ở ngay trước mặt chư vị.

https://vi.falundafa.org/index.html
https://cainghientinhduc.net/tac-hai-p...
https://www.facebook.com/PhapLuanCong...
Phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý nhà , PHẦN Má» M Bà N Hà NG: TAINGUYENS, Phần má» m quản lý bán hà ng chuyên nghiá» , CÄ n há» Materi An Phú | Bảng giá cÄ n há» Masteri , Công ty cá» phần phát triá» n thép V, Ä áº¡i gia Hứa Thá» Phấn tiếp tục bá» cáo , Phần câu há» i của Mục Bé Tám dà nh cho , Phần má» m kế toán Fast Accounting 10.2 Update , Phần má» m kế toán misa sme.net 2017 full cr, Index [maunge.c,
Page:
Tags:
Loading...

Related videos

Loading...